VanDuzer, J. Anthony, Faculty of Law, University of Ottawa